ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cabecera Programa Profesionales

PROGRAMAPROFESSIONALS

Aquesta introducció formativa sobre l'abús sexual infantil serveix per aprendre a prevenir-lo, detectar-lo i actuar amb responsabilitat. Es desenvolupa en diversosàmbits, com l'educatiu, l'esportiu o el policial.

Professionals de l'àmbit educatiu

"Formació per a prevenir l'abús sexual infantil"

La formació s'adreça als professionals que treballen als centres educatius amb la intenció que aprenguin a prevenir i a detectar situacions d'abús sexual infantil i a actuar davant aquests casos.

Es fa una explicació teòrica intercalada amb dinàmiques i acompanyada d'unvídeo documental que mostra experiències d'adults que varen ser víctimes d'abús sexual en la infantesa.

foto-profesionales01

Objectius

Entendre la realitat de l'abús sexual a menors, els seus índexs d'incidència i els seus efectes en els individus i en la societat.
Comprendre com ocorre l'abús sexual a menors.
Desenvolupar recursos per actuar responsablement en els casos d'abús sexual a menors.
Recursos assistencials existents a les Balears: on es pot acudir.

Professionals de l'àmbit de l'oci i el temps de lleure

Es tracta d'una formació específica per l'àmbit de l'oci i el lleure, centrada en la sensibilització de professionals i la seva formació per obtenir eines de prevenció. Detecció i intervenció en els seus rols de monitors, educadors o coordinadors de centres d'educació no formal.

Sabem que l'oci i el lleure és un període de temps en el que es realitzen activitats d'entreteniment o esbarjo on descansam de les obligacions personals. És per això, que pensam que aquest espai resulta un nou context on fomentar la prevenció de l'abús sexual infantil des d'una perspectiva lúdica i entretinguda.

foto-profesionales01

Objectius

Visibilitzar la problemàtica de l'abús sexual infantil.
Formar en detecció i intervenció fomentant bones practiques i la promoció de la creació de protocols interns d'actuació.
Conèixer els circuits de derivació.

Professionals de l'àmbit esportiu

"Formació per a prevenir l'abús sexual infantil"

Es tracta d'una formació específica per a detectar i prevenir l'abús sexual en l'àmbit esportiu.

Són innombrables els beneficis que la pràctica de l'esport comporta per a l'òptim desenvolupament dels menors. No obstant això, convé ser conscients que en l'entorn esportiu també es produeixen situacions d'abús sexual. No reconèixer aquesta realitat dificulta encara més la seva detecció i notificació.

Aquesta activitat formativa i informativa pretén donar visibilitat a aquesta problemàtica, conèixer tant la seva incidència com els seus principals indicadors. També planteja oferir un espai de reflexió des del qual identificar els riscos amb els quals es troben els menors i proposar mesures de prevenció concordes al centre.

foto-profesionales03

Objectius

Comprendre com ocorre l'abús sexual a menors.
Conèixer els seus índexs d'incidència i els principals indicadors.
Familiaritzar-se amb els protocols i convenis existents en l'àmbit de l'esport.
Crear consciència sobre la importància d'una política interna de protecció i denúncia dins de la instal·lació esportiva.

Professionals d'altres àmbits

"Formació per a prevenir l'abús sexual infantil"

És una formació específica per als professionals que en la pràctica de la seva feina es podrien trobar amb situacions d'abús sexual infantil, com la policia o el personal sanitari.

Mitjançant aquest aprenentatge es pretén apropar-los a la realitat de l'abús sexual infantil, oferint-loseines per a la detecció i l'actuació davant aquest tipus de situacions.

Es fa unaexplicació teòrica intercalada ambdinàmiques i s'acompanya amb unvídeo documental que mostra algunes experiències d'adults que varen ser víctimes d'abús sexual en la infantesa.

foto-profesionales02

Objectius

Entendre la realitat de l'abús sexual a menors, els seus índexs d'incidència i els seus efectes en els individus i en la societat.
Comprendre com ocorre l'abús sexual a menors.
Desenvolupar recursos per actuar responsablement en els casos d'abús sexual a menors.
Recursos assistencials existents a les Balears: on es pot acudir.

Futurs professionals

Formació específica sobre abús sexual infantil a estudiants de grau de magisteri infantil, magisteri i integració social,entre d'altres.

També oferim unprograma de pràctiques per a alumnes universitaris.

Hi estàs interessat?

Si necessites més informació o estàs interessat a aplicar aquest programa, no dubtis a consultar-nos.